Datum:

July 5, 2022

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů pro rok 2022

Neuplynul ještě ani rok, co vstoupil v účinnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů, a už ministerstvo spravedlnosti společně s ministerstvem financí navrhuje jeho novelizaci přinášející změny nejen v definici skutečného majitele.

Návrh eliminuje pojmy jako „osoba s koncovým vlivem“ a „koncový příjemce“ a nově skutečného majitele definuje jako „každou fyzickou osobu, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání“.

Nově modifikovaná definice

Podle nově modifikované definice je skutečným majitelem v obchodní korporaci každá fyzická osoba, která:

 • je ovládající osobou podle zákona o obchodních korporacích;
 • vlastní nebo kontroluje korporaci tím, že:
  • má přímý podíl nebo akcii nebo hlasovací práva, včetně akcie na doručitele, větší než 25 %;
 • má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větším než 25 %;
 • může ovládat korporaci nebo korporace, které mají v dané korporaci samostatně nebo dohromady podíl nebo akcii na doručitele větší než 25 %;
 • může kontrolovat korporaci jinými prostředky (kontrolou jsou mimo jiné kritéria ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady).

Materiální skutečný majitel

Nově bude zakotveno v § 6 definování materiálního skutečného majitele u:

 • fundací,
 • ústavů,
 • obecně prospěšných společností
 • nebo svěřenských fondů.

U nich i nadále bude mít platnost, že skutečnými majiteli jsou některé specifické osoby, jimž pozice skutečného majitele vyplývá z jejich funkce (např. zakladatel, správce, atd).

Změny u společností, kde skutečného majitele nemají jasně vymezeného 

Novela zavádí dále i nepatrné změny v automatickém průpisu do evidence skutečných majitelů či u definování okruhu osob, které skutečného majitele nemají. Zbývající změny jsou pak převážně formulačního nebo technického charakteru. Průběhy registrací a sankcí zůstávají prakticky beze změny.

Evidující osoby budou mít povinnost modifikovat svůj zápis v evidenci nové úpravy do 6 měsíců ode dne nabytí účinností nového zákona. Vyjmenované osoby by měly být osvobozeny od zaplacení soudního poplatku.

Potřebujete poradit se zápisem do evidence skutečných majitelů? Ozvěte se nám, rádi vám pomůžeme.