Změna sídla firmy

Změna sídla společnosti je iniciována rozhodnutím právnické osoby a skutečným přemístěním. Zápis do rejstříku pak tuto skutečnost pouze potvrdí. Samotný postup pak závisí na tom, zda se sídlo firmy přesouvá do jiného města nebo pouze na jinou adresu v rámci stejného města. Pokud jde o první případ, je potřeba změnit současně i zakladatelskou listinu, k čemuž potřebujete souhlas všech společníků či zápis o rozhodnutí valné hromady, který musí mít formu notářského zápisu. Jde-li o druhý případ, notářský zápis není potřeba – postačí jen rozhodnutí statutárního orgánu společnosti. Návrh na zápis změny musí být podán k příslušenému rejstříkovému soudu spolu se všemi potřebnými dokumenty. Oznámení o změně sídla musí být uvedeno také na změnovém listě s uvedením nové adresy sídla společnosti a do 15 dnů musí být podáno na příslušném živnostenském úřadě. Stejná lhůta platí i pro oznámení změny finančnímu úřadu. Má-li firma zaměstnance, je nutné nahlásit novou adresu firmy do 8 dnů od změny příslušným úřadům sociálního zabezpečení a také zdravotním pojišťovnám.

1