Datum:

June 20, 2017

-
Autor:

Jano Danis

Jak na zdanění dividend u a.s.

Majitelé akcií, kteří do nich dlouhodobě investují, vybírají především tituly, které jim přinášejí pravidelný výnos, tzv. dividendu. Dividenda je tedy výnos, který vyplácí akciová společnost (eminent) akcionáři, který tyto cenné papíry vlastnil v tzv. rozhodný den pro výplatu dividend. Klíčové je tedy vědět, na které datum tento rozhodný den připadá, čímž se akcionář vyhne situaci, kdy akci prodá před tímto datem a dividendu pak získá investor, který je od něj koupil.

Dividendy se většinou vyplácejí v den konání valné hromady, která rozhoduje o zisku a jeho rozdělení za uplynulý rok. Termín stanovuje valná hromada.

Jedná-li se o cenné papíry vedené na majetkovém účtu investora v Centrálním depozitáři cenných papírů, jsou dividendy vypláceny přímo jeho majiteli, který je vlastní v rozhodný den pro nárok na dividendu. Nejčastější způsob je buď hotovostní výběr u banky pověřenou výplatou dividend, nebo bezhotovostně.

Pokud se jedná o zahraniční dividendy, obchodníci s cennými papíry je připisují svým klientům na obchodní účet poté, co je obdrží.

Způsob, jakým se daní zisky z kapitálového trhu jsou upraveny zákonem č. 586/1992 sb. o daních z příjmů. Pokud má společnost vyplácející dividendy sídlo v Česku, standardně vyplácí dividendy už zdaněné patnáctiprocentní srážkovou daní. Takové – už zdaněné – dividendy se ani neuvádějí do daňového přiznání, uvádí je vyplácející firma ve svém vyúčtování daně vybírané srážkou.

Dividendy pocházející od společností ze zahraničí musíme uvést do daňového přiznání a zdanit je bez ohledu na to, jestli už byla dividenda v zahraničí zdaněna nebo ne.

Zdaňování dividend vyplácených společnostmi se sídlem v zahraničí dále závisí na ustanoveních smlouvy o zamezení dvojího zdanění (existuje-li). Zdanění dividend je řešeno vždy §10 těchto smluv.

Např. smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Spojenými státy v §10 odst. 2 říká, že dividendy mohou být zdaněny ve státě, v němž je firma vyplácející dividendy rezidentem. To vše v případě, že takto stanovená daň nepřesáhne 15%. Pokud tedy česká fyzická či právnická osoba vlastní akce společnosti, která je rezidentem USA a úhrn zdanění hrubé částky dividend nepřesáhne 15%, je tato daň stržena v USA a dalšímu zdanění tyto dividendy v ČR nepodléhají.

Proti příjmu ze zahraničí je pak možné u států, s nimiž má Česko dohodu o zamezení dvojímu zdanění, uplatnit zápočet daně zaplacené v zahraničí.

Je třeba si dát pozor i na to, že některé české společnosti obchodované například na pražské burze mohou mít sídlo v zahraničí.