Datum:

July 12, 2017

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Jaké jsou povinnosti s.r.o.?

Pokud jste se rozhodli podnikat a založit společnost ručením omezeným, čeká vás, kromě spousty administrativních úkonů, také mnoho povinností. Zejména první dvě níže jmenované mohou zvýšit vaše náklady na administrativu, pokud si je necháváte dodat od třetích firem.

Povinnosti s.r.o.

Mezi hlavní povinnosti s.r.o. patří především:

 1. Vést účetnictví (tj. není možné vést daňovou evidenci)
 2. Podávat daňové přiznání právnické osoby
 3. Zakládat účetní uzávěrky, návrh rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami do sbírky listin v obchodním rejstříku
 4. Pokud nestanoví zákon či společenská smlouva kratší lhůtu, uspořádat valnou hromadu nejméně jednou za rok. Pokud valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku, musí se konat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období.

Existují však i další povinnosti s.r.o., které z podnikání touto formou vyplývají. Řadí se mezi ně například:

 • Označit sídlo i provozovnu obchodní firmou a identifikačním číslem (IČ),
 • Uvést název společnosti, sídlo firmy, IČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (vč. spisové značky) na objednávkách, obchodních dopisech, internetových stránkách a fakturách,
 • Oznámit jakékoli změny na úřady
 • Vyplňovat statistické výkazy ČSÚ (pokud je tímto úřadem firma vybrána k jejich vyplnění)
 • Vybírat pravidelně svou datovou schránku
 • Zaregistrovat se k daním, pokud se tato povinnost na firmu vztahuje (tj. včetně silniční daně pro firemní vozidla, a v případě překročení obratu 1 mil. Kč ročně i registrace k DPH)
 • Platit daně a zálohy na ně

Společnost se musí povinně registrovat k dani z příjmů právnických osob, jejich výše je 19% a odvádí se z dosaženého zisku.

Pokud valná hromada schválí vyplacení zisku společníkům, zisk se daní 15% srážkové daně.

Jakmile se s.r.o. zapíše do obchodního rejstříku, zřídí mu Ministerstvo vnitra zastoupené provozovatelem – Českou poštou, jeho datovou schránku.  Přístupová hesla pak rozešle všem jednatelům na adresy jejich trvalých bydlišť. K aktivaci datové schránky pak dojde prvním přihlášením do ní nebo patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů. Přístupové údaje pro jednatele může vyzvednout sám jednatel, případně může pomocí úředně ověřené plné moci ustanovit tzv. administrátora datové schránky.

Přihlásí-li se oprávněná osoba poprvé, je požádána o změnu hesla a poté vždy po dalších třech měsících.