Datum:

November 8, 2021

-
Autor:

OHAdmin

Druhy živnostenského oprávnění

Za živnost (neboli živnostenské oprávnění) považujeme nepřetržitou činnost, která je prováděna samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Osoba provádějící podnikatelskou činnost dle živnostenského zákona se označuje jako živnostník – OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Ne vždy je nutné mít živnostenské oprávnění, pokud budete chtít začít podnikat. Je možné totiž podnikat i dle různých specifických pravidel. 

Zákon dělí živnosti do několika skupin, přičemž pro každou skupinu platí jiná pravidla. Primární členění je následující:

Živnosti ohlašovací

Jedná se o živnosti, které při splnění stanovených podmínek mohou být provozovány pouze na základě ohlášení. U těchto druhů živností postačí, pokud společnost splní zákonné požadavky a ohlásí živnostenskému úřadu zahájení podnikání. V takovém případě vzniká souhlas k provozování živnosti již okamžikem ohlášení.

Zákon o živnostenském podnikání klasifikuje ohlašovací živnosti na tři skupiny:

a) živnosti řemeslné, u nichž je podmínkou k provozování živnosti odborná způsobilost, prokazující se např. dokladem o řádném ukončení středního vzdělání výučním listem či maturitou v náležitém odvětví.

b) živnosti vázané, u nichž je nezbytné k provozování živnosti odborná způsobilost zmíněná v příloze č. 2 živnostenského zákona, současně jsou tyto živnosti v příloze explicitně vyjmenovány.

c) živnost volná, kdy k provozování živnosti není potřeba prokazovat odbornou, ani jinou způsobilost.

Živnosti koncesované

Tyto živnosti smějí být vykonávány až na základě udělené koncese a společně s podmínkami požadované odborné způsobilosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona. U živností koncesovaných oproti živnostem ohlašovacím vzniká souhlas k provozování živnosti až okamžikem právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu o přidělení koncese.


Ve spolupráci s naší společností pro vás zajistíme ohlášení nejen živností volných, ale i vyřízení živností řemeslných, vázaných a koncesovaných, a to vše na základě plné moci. Díky našim dlouholetým vztahům s živnostenským úřadem vyřídíme ohlášení požadovaných živností standardně již do druhého dne od ohlášení.