Datum:

August 4, 2022

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Živnostenské oprávnění pro zahraniční fyzickou osobu

Za zahraniční osobu právní řád ČR považuje právnickou osobu se sídlem mimo území ČR či fyzickou osobubydlištěm mimo území ČR (pro fyzickou osobu tedy není rozhodující státní příslušnost).

Hlavní zásady

Obecně platí, že zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky stejně jako české osoby, pakliže zvláštní zákony nestanoví jinak.

Podmínky živnosti

Je nezbytné dodržet následující podmínky provozování živnosti:

  1. všeobecné podmínky – svéprávnost a bezúhonnost,
  2. zvláštní podmínky – odborná či jiná způsobilost,
  3. případně rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zvláštní koncesované živnosti.

Co je třeba doložit

Živnostenskému úřadu musí žadatel doložit:

  1. vyplněnou žádost prostřednictvím jednotného registračního formuláře Ministerstva práce a průmyslu ČR,
  2. výpis z rejstříku trestů či jiné obdobné evidence,
  3. nostrifikovaný doklad o odborné způsobilosti žadatele (u živnosti řemeslné/vázané),
  4. souhlas vlastníka s umístěním sídla žadatele,
  5. povolení k pobytu.

Při zakládání živnostenského podnikání u ohlášení živnosti či žádosti o udělení koncese činí poplatek 1 000 Kč, při každém dalším ohlášení pak 500 Kč.

U zahraničních osob, které mají povinnost mít pro pobyt na území ČR povolení, je v první řadě nezbytné získat příslušný doklad, a to buď:

  • doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů,
  • nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Veškeré změny týkající se údajů je podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit nejpozději do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

Vznik živnostenského oprávnění

Obecně platí, že jsou-li splněny všechny výše uvedené podmínky, vzniká živnostenské oprávnění:

a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení,

b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Stále tápete a máte strach z chyb vyplývajících při založení živnosti pro zahraniční osobu? Ozvěte se nám. Zajistíme hladký průběh vašeho podnikání!