Datum:

July 3, 2018

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Povinnost zaknihovaných akcií ve veřejných zakázkách

V říjnu 2016 nabyl účinnosti zákon o zadávání veřejných zakázek, podle kterého musí mít akciová společnost ve veřejné zakázce své akcie zaknihované. Mnozí odborníci tento nový zákon považovali za komplikaci. Zaknihování akcií má však mnoho výhod a vyplatí se zejména, když úkon svěříte do rukou profesionálů.

verejne_zakazky_zaknihovane_akce

Jak akcie zaknihovat?

Zaknihování akcií je časově a administrativně náročný proces, který může trvat i několik měsíců. Ovšem existují společnosti, které se na tyto služby zaměřují.  Společnost Office House, která je na trhu již 20 let, vás provede celým procesem zaknihování. Přeměna akcií probíhá na základě změn stanov akciové společnosti. Všechno musí odsouhlasit valná hromada notářským zápisemnásledně

probíhá zápis změn do obchodního rejstříku. Každý akcionář musí být se změnou na zaknihované akcie obeznámený a rozhodnutí je potřebné zveřejnit i v Obchodním věstníku. Společnost změnu oznámí také na svých webových stránkách a akcionářům určí lhůtu od 2 do 6 měsíců na odevzdání akcií a vyzve je k tomu, aby si u Centrálního depozitáře cenných papírů zřídili majetkové účty.

Ve chvíli, kdy má společnost k dispozici všechny akcie, požádá Centrální depozitář cenných papírů o zaevidování zaknihovaných akcií do centrální evidence. Pak ji bude přidělen kód pro identifikaci cenného papíru – ISIN. Následně a.s. může udělit pokyn k připsání zaknihovaných akcí na majetkové účty akcionářů. Datum podpisu smlouvy s Centrálním depozitářem není datem zaknihování. Datum zaknihování je určen dnem připsání akcií na účty akcionářů.

Poplatky společnosti při zaknihování akcií

Jednorázový poplatek společnost platí za přidělení ISIN ve výšce 1 500 Kč a za zápis emise 5 800 Kč. K přesnému výpočtu je možné použít kalkulačku poplatků přímo na stránce CDCP.

Na koho se zákon nevztahuje?

Zákon se nevztahuje na společnosti se sídlem v zahraničí. Při veřejné nabídce akcií musí společnost předložit čestné prohlášení o tom, kdo je vlastníkem akcií, jejichž hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Zaknihování akcií ve veřejných zakázkách se netýká společností s ručením omezeným, ani v případech, že mají kmenové listy.

Výhody zaknihovaných akcií

Akcie mají formu buď listinnou, nebo elektronickou. Listinné akcie má akcionář fyzicky u sebe ve formě cenných papírů. Elektronické, jinak i zaknihované akcie, jsou zaregistrované v Centrálním depozitáři cenných papírů. Každý akcionář musí být jasně identifikovaný. Jejich největší výhodou je vyšší transparentnost, dohledatelnost vlastnické struktury a v neposledním řadě i jednodušší převod akcií. Akcie v elektronické podobě je nemožné ztratit, znehodnotit nebo zneužít.

Nevýhody zaknihovaných akcií

Při tomto procesu musí společnost počítat s vysokými náklady spojenými s vyhotovením notářského zápisu o přeměně akcií na zaknihované. Nemalé jsou i poplatky Centrální

mu depozitáři cenných papírů.

V případě, že si akcie plánujete zaknihovat sami, nebo byste chtěli tuto službu začít sami nabízet, společnost Office House vám je schopna zprostředkovat koupi takové specializované firmy a provede vás celým procesem.