Datum:

August 23, 2016

-
Autor:

Jano Danis

Tichý společník v praxi

Tichá společnost je druh závazkového vztahu, který vzniká na základě smlouvy mezi tichým společníkem (fyzickou či právnickou osobou) a podnikatelem. Tento smluvní typ byl obsažen již v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb., ale s novou soukromoprávní úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vstoupila do účinnosti dne 1. 1. 2014.

Kdo je tichý společník  

Tichý společník je osoba, která poskytuje podnikateli v rámci smlouvy o tichém společenství určitý vklad a podílí se jím na jeho podnikání, podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku podnikání. Ve smlouvě o tichém společenství musí být dohodnutý rozsah účasti tichého společníka na zisku a ztrátě stejný. Lze tedy konstatovat, že institut tichého společníka je ideální pro takové podnikatele, kteří potřebují výpomoc ve svém podnikání, formou finanční podpory. Pro tichého společníka jde v zásadě o finanční investici.

Osoba, která ve firmě představuje tichého společníka, vloží určitý vklad (investici) a jako protihodnotu obdrží podíl na zisku podnikatele. Nutné je však počítat s tím, že ne vždy je podnikání perfektní a bezproblémové. Tichý společník tedy musí počítat i se ztrátou, ovšem pouze do maximální výše svého vkladu. Podíl na ztrátě ale nejde vyloučit smluvně, jednalo by se o nicotné jednání (od začátku neplatné). Pokud podíl na ztrátě dosáhne výši celého vkladu, závazek ze smlouvy o tiché společnosti zaniká. Tichý společník však může celý podíl ohradit, pokud chce.

Investice tichého společníka bude zhodnocována jako podíl zisku podnikatele. Tento společník tedy představuje pro podnikatele výhodu a taktéž záruku stability firmy.

Tichost tichého společníka

tichy_spolecnik

V čem však spočívá samotná tichost tichého společníka
a celkově institutu tiché společnosti? Tichost nelze chápat jako anonymitu vůči všem, ale jako spíš neveřejnost tichého společníka po dobu trvání obchodního vztahu.
Práva a povinnosti vyplývající z podnikání vůči třetím osobám vznikají jen podnikateli, nevznikají tichému společníkovi. Ve vztazích vůči třetím osobám tedy tichý společník nevystupuje
a veškeré právní úkony související s podnikáním činí jen podnikatel, a to vlastním jménem.

Tichý společník je osoba, která vám vypomůže v začátcích podnikání, a to financí investicí. Funguje anonymně, nevstupuje do obchodních vztahů s třetí osobu, a může, v případě že by dluh přesáhl prvotní vklad, odstoupit. Nicméně, nemusí a může dlužnou částku splatit. Pro podnikatelé jde především o určitou jistotu.