Datum:

January 4, 2021

-
Autor:

OHAdmin

Registr skutečných vlastníků

Registr skutečných majitelů/vlastníků je informační systém veřejné správy, do kterého se zapisují a evidují zákonem určené údaje o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů. Databázi ustanovuje rejstříkový zákon (§118b a další), přesto evidence není veřejným rejstříkem, a tudíž není veřejně přístupná. Evidence by měla sloužit taktéž jako prevence střetu zájmů při přidělování veřejných zakázek.

Koho se týká evidence skutečných majitelů?

Do evidence skutečných vlastníků se zapisují informace o skutečných majitelích právnických osob zapsaných do některého z veřejných rejstříků dle rejstříkového zákona. Například obchodního, nadačního, společenství vlastníků jednotek, ústavů, spolků, obecně prospěšných společností a svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů.

Nutnost zápisu tedy dopadá i na určité právnické osoby veřejného práva. Například příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků, jako jsou mateřské školky, základní a střední školy, VZP, státní podniky, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy a atd. Naopak evidenční povinnost nemají náboženské společnosti a církve, politické strany a hnutí.

Kdo je skutečným majitelem?

Za skutečného majitele je pokládána fyzická osoba, která má právně nebo fakticky nárok zastávat přímo či nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě nebo ve svěřenském fondu.

V situaci obchodních korporací, spolků, obecně prospěšných společností a společenství vlastníků jednotek se bere za skutečnost, že jejich reálným majitelem je fyzická osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv (popřípadě takovou osobu ovládá), větším než 25% podílem na základním kapitálu či jí náleží alespoň 25 % zisku nebo rozdělovaných prostředků. Není-li taková osoba, považuje se za skutečného majitele fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu či zástupcem právnické osoby v tomto orgánu.
Podle zmíněných pravidel by vždy mělo být možné dohledat konkrétní fyzickou osobu, která je ve smyslu zákona považována za skutečného majitele. Přičemž v situacích, kdy prezentované předpoklady splňuje více fyzických osob, jsou za skutečného vlastníka brány všechny tyto osoby.

Jaké údaje se zapisují?

Do evidence skutečných majitelů se zapisuje jméno a adresa místa pobytu/bydliště, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost a dále údaj o podílu na hlasovacích právech, podílu na rozdělovaných prostředcích, anebo jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.
Jak dlouho registrace trvá a jak je složitá?

Návrh na zápis či změnu údajů o skutečném vlastníku se podává na tzv. inteligentním formuláři, ke kterému je třeba doložit listiny, z nichž zaevidované údaje vyplývají. Kompetentním rejstříkovým soudem je krajský soud dle sídla právnické osoby či svěřenského fondu, jehož se zápis týká. Zápis lze taktéž uskutečnit přímým zápisem prostřednictvím notáře. Povinnost provést zápis či změnu údajů o skutečném majiteli musí rejstříkový soud vykonat do 5 pracovních dnů od doby obdržení návrhu na zápis či změnu těchto údajů.

Delegujte celý zápis na naši společnost Office House, je to pro nás dobře známá práce a vy se nebudete muset o nic starat. 


Řešíte-li tuto problematiku, případně se chcete pouze dozvědět více informací, tak nás neváhejte kontaktovat na telefonu: +420 226 091 226 nebo emailu: office@officehouse.cz. Jsme tu pro Vás!