Datum:

June 25, 2019

-
Autor:

OHAdmin

K čemu slouží valná hromada a jak ji správně zorganizovat?

Jako úspěšný podnikatel a majitel firmy se neobejdete bez dobré orientace ve struktuře společností. Je tedy samozřejmě nezbytné vědět, jak fungují jednotlivé orgány a jaké mají pravomoci. Nejdůležitějším z nich je valná hromada, které se účastní všichni vlastníci (akcionáři) společnosti.

Valná hromada je nejvyšším orgánem obchodních společností. Schází se v různých intervalech, které jsou dány buď přímo v zakladatelské listině firmy, nebo v sepsaných stanovách. Za významných okolností se může valná hromada uskutečnit i mimo předepsané termíny. Měla by se však vždy scházet alespoň jednou ročně.

 

Pravomoci valné hromady

Valná hromada jakožto nejvyšší a nejdůležitější orgán může rozhodovat o všech záležitostech, které se společnosti týkají. Členové zasedání hlasují například o vnitřní struktuře, účetních uzávěrkách, dělení zisku nebo obsahu stanov a předpisů společnosti. Konkrétní podoba hlasování je dána vlastními pravidly společnosti.

valna_hromada

Pravomoci valné hromady obchodních společností upravuje zákon o obchodních korporacích. V kapitálových společnostech (společnost s ručením omezeným, akciová společnost) jsou však navíc rozdíly ve svolávání valné hromady. Aby bylo jednání platné a mohla být pronášena usnesení, musí být dodrženy všechny náležitosti svolávání.

 

Řádné svolání valné hromady

Ve společnosti s ručením omezeným svolává valnou hromadu jednatel (nebo jednatelé) společnosti. Pokud však společnost z nějakého důvodu nemá jednatele, může ji svolat i kterýkoliv společník nebo dozorčí rada. Valná hromada se vždy svolává písemnou pozvánkou, která musí být účastníkům doručena nejpozději 15 dní před konáním jednání.

Valná hromada akciové společnosti se svolává na základě dohody akcionářů. Na rozdíl od předchozího typu společnosti však nemusí být zasílána pozvánka striktně v papírové formě, nýbrž ji stačí 30 dní před konáním valné hromady uveřejnit například na webových stránkách akciové společnosti. Tímto uveřejněním se považuje pozvánka za doručenou všem akcionářům.

V obou případech svolávání valné hromady musí pozvánka obsahovat jméno a sídlo společnosti, přesný čas a místo konání, pořad valné hromady, návrh usnesení a samozřejmě podpis svolavatele (jednatele u s. r. o., akcionáře v případě a. s.). Pokud si nevíte s organizací valné hromady rady, využijte naši profesionální pomoc.