Datum:

March 25, 2022

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Proč je akciová společnost často využívána jako holding?

Akciová společnost představuje typickou kapitálovou obchodní společnost. Společníci/akcionáři se na ní podílejí věnovaným kapitálem, přičemž samotný chod spravuje odborný management. Společnost ručí celým svým majetkem za své závazky. Akcionář neručí za závazky společnosti vůbec. Akcionář svým vstupem do akciové společnosti riskuje pouze ztrátu hodnoty akcie.

Založení akciové společnosti

Základní kapitál musí být alespoň:

  • dva miliony korun,

Akciová společnost může být řízena:

  • dualisticky,
  • nebo monisticky.

Monistický systém se výrazně podobá vedení s. r. o. Kromě valné hromady v monistické struktuře aktivně působí pouze jeden další orgán = správní rada. Správní rada provádí jak řídicí, tak kontrolní úlohu, a je tedy spojením statutárního a kontrolní orgánu.

Dualistický systém obligatorně požaduje zřízení představenstva i dozorčí rady. Akciová společnost je využívána obzvláště většími podnikateli, kterým více záleží na tom, aby vystupovali seriózněji.

Jaké jsou druhy akcií?

Akcie na majitele je bez omezení převoditelná. Podmínkou je však její zaknihování v CDCP.

Akcie na jméno je emitována jen na jméno určité osoby. Její převoditelnost na jiného majitele mohou stanovy společnosti zredukovat, nikoli však úplně vyloučit. Akciová společnost má povinnost vést seznam akcionářů, kteří cenné papíry drží.

Akcie listinné mají hmotnou podobu. Akcie musí obsahovat: jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu akcie, její formu, datum emise, číselné označení a další detaily.

Akcie zaknihované nemají materiální podobu. Fungují tedy pouze ve formě účetního záznamu v systému, který spravuje centrální depozitář cenných papírů.

Dalšími typy akcii jsou: kmenové, prioritní nebo třeba zaměstnanecké akcie.

Holding

Je sdružení obchodních korporací, kdy jedna korporace ostatní korporace spravuje. Všechny obchodní společnosti tvořící holding jsou právně samostatnými subjekty. Holding sám o sobě právní subjektivitu nemá. V praxi mají společnosti tvořící holding nejčastěji právní formu akciové společnosti.

Výhody holdingu

Holding slučuje benefity velkých korporátů s výhodami podniků menších. K výhodám holdingového uspořádání obvykle náleží i diverzifikace činnosti uvnitř sdružení. Holding má také dispozice produkovat silnější rezervní fondy.

Zvažujete založení akciové společnosti? Odkup ready made akciové společnosti?