Datum:

September 2, 2021

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Vyšší ověření – superlegalizace, apostila

Superlegalizace


Představuje vyšší ověření listin, jímž se ověřuje veřejná listina nebo listina, která byla již jednou úředně ověřená za účelem jejího použití v zahraničí.

Superlegalizaci českých listin vykonává orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal (např. Ministerstvo spravedlnosti České republiky). Poté je vyžadováno sekundární ověření podpisu a úředního razítka adekvátního nadřízeného orgánu státní správy Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. V posledním kroku následuje ověření podpisu a úředního razítka Ministerstva zahraničních věcí České republiky diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, na jehož území má být listina užita.

Prostřednictvím superlegalizace se zajišťují matriční dokumenty (oddací listy a rodné listy), které jsou potřeba např. pro uzavření sňatku v zahraničí. Dále pak výpisy z obchodního rejstříku (z důvodu zakládání společností), diplomy (pro důvod uznání vzdělání v zahraničí, nostrifikace), plné moci (pro realizování nejrůznějších právních úkonů) a řada dalších listin vyžadovaných při úředních činnostech v zahraničí.

Superlegalizace není vyžadovaná v situacích, kdy je uzavřena mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána (např. Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin). Tímto aktem se odstranil požadavek superlegalizace mezi smluvními státy a byla nahrazena zvláštní doložkou, tzv. apostilou.

Apostila (Apostille)


Je speciální doložka, která je připojena za úřední listiny a dokumenty, jež osvědčuje ověření podpisu a otisku razítka na dokumentu, se záměrem jejího použití v zahraničí.

Doložka substituuje v případech určených mezinárodními smlouvami superlegalizaci a není tedy nutné mít dokument ověřený zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí. Finální ověření se uskutečňuje v zemi, ve které byla listina vystavena. V České republice tuto činnost vykonává Ministerstvo zahraničních věcí a pro listiny vydané justičními orgány (tedy soudy, státním zastupitelstvím, exekutory nebo notáři) Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Apostila se běžně vyhotovuje v úředním jazyce státu, kde byly dokumenty vypracovány. Někdy bývá i dvoujazyčná, kdy druhým jazykem je nejčastěji angličtina. Poté je nezbytný ověřený překlad, který splňuje požadavky na rovnocenný přenos obsahu z cílového jazyka do jazyka přijímající země.


Mezi naše rozšířené služby ve spolupráci s renomovanou notářskou kanceláří patří také zajištění apostily nebo superlegalizace korporátních, či jiných dokumentů. Potřebujete s nimi pomoci? Neváhejte se s námi spojit.