Datum:

August 6, 2021

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Výhody monistického systému u akciové společnosti a vliv na řízení

V tomto článku se podrobněji zaměříme na objasnění pojmu monistické akciové společnosti, zmíníme největší výhody a vliv na řízení. Je nezbytné zmínit i další druh vnitřní organizace akciové společnosti, a tím je tzv. dualistická akciová společnost.

Tyto dva systémy se navzájem liší:

  1. ve svých orgánech
  2. v rozdělení pravomocí těchto orgánů.

Jde stále o poměrně novou věc, která byla uplatněna až v roce 2014 s účinností zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), který navázal na nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a společně s ním nahradil starý obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.).

Dualistická struktura akciové společnosti

Do roku 2014 bylo možné založit akciovou společnost výlučně s dualistickou strukturou. Od roku 2014 je možné založit akciovou společnost také s monistickou strukturou, stále však dualistická struktura patří mezi nejčastěji volenou možnost.

Orgány dualistické akciové společnosti jsou následující:

  • valná hromada – vrcholný orgán, rozhodující o těch nejdůležitějších otázkách týkajících se společnosti, personálním složení ostatních orgánů atd.,
  • představenstvo – obchodní vedení orgánu společnosti (každodenní činnosti týkající se společnosti) a právní zastoupení (podepisování smluv atd.),
  • dozorčí rada – kontrolní funkce orgánu, provádí především dozor nad činností představenstva.

Monistická struktura akciové společnosti

Vyjma klasického pojetí monistického systému existuje vedle valné hromady pouze jediný orgán, kterému je současně svěřena výkonná i kontrolní funkce a právní zastoupení. Česká modifikace se však od tohoto modelu částečně liší a více se blíží dualistické struktuře.

Orgány monistické akciové společnosti jsou následující:

  • valná hromada – vrcholný orgán, rozhodující o těch nejdůležitějších otázkách týkajících se společnosti, personálním složeních ostatních orgánů atd.,
  • správní rada – orgán obchodního vedení společnosti a právní zastoupení*

* Do roku 2020 byl statutárním orgánem tzv. statutární ředitel. Od 1.1.2021však došlo k změně a činnost statutárního ředitele převzala správní rada.

Využití monistické akciové společnosti – výhody monistické struktury

I když stále převládají společnosti s dualistickou strukturou, monistická akciová společnost má svépřednosti a opodstatnění. Bezesporu mezi ně patří simplifikace organizace, flexibilnější a rychlejší řízení a úspora nákladů společnosti. Pojetí monistické struktury společnosti je tak zejména výhodné pro menší společnosti (například rodinné společnosti), využívají je ale i větší společnosti. Zákon povoluje, aby měla správní rada pouze jednoho člena. Je tedy možné, aby monistická akciová společnost byla spravována jen jednou osobou. Tato osoba může být zároveň i jediným akcionářem.

Zvažujete změny ve struktuře nebo založení akciové společnosti. S celým procesem Vám rádi pomůžeme. Nabízíme již založené, tzv. ready made společnosti (a.s., SE, s.r.o.) s plně splaceným základním kapitálem, úpravou stanov přesně dle Vašich požadavků a samozřejmě s garancí čistoty.