Datum:

July 8, 2021

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Co je odštěpný závod a jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Odštěpný závod je organizační složkou podniku. Pod tímto názvoslovím se objevuje v aktuální právní úpravě, kterou je zákon o obchodních korporacích, ZOK.

V podstatě jde o pobočku, která se nalézá v jiném státě, než ve kterém sídlí mateřská společnost. V momentě, kdy se pobočka zapíše do obchodního rejstříku, vzniká právě odštěpný závod.

Proč založit odštěpný závod?

Odštěpný závod je možností, jak expandovat mimo hranice České republiky. Samozřejmě v praxi se vyskytují i opačné situace, kdy si odštěpný závod založí zahraniční právnická osoba v tuzemsku.

Odštěpný závod eliminuje z pohledu českého podnikatele nutnost založení zahraniční společnosti. Zahraniční společnost je společností svébytnou, naopak o odštěpném závodu to neplatí. Ačkoliv je zapsán v obchodním rejstříku, nedisponuje tzv. právní subjektivitou.

Nespornou výhodou je především nižší časová i ekonomická zátěž při jeho zakládání. Podobně jednoduché je také jeho zrušení. Vzhledem k absenci právní subjektivity je nutné se po založení začít řídit právním řádem daného státu, ve kterém byl závod založen. A to se všemi právy a povinnostmi, které z toho vyplývají. Odštěpný závod nelze klasifikovat jako samostatný subjekt a není možné jej oddělit od mateřské společnosti. V praxi to znamená, že automaticky zanikne, když se mateřská společnost zruší. Přesto se jako samostatný při druhotném pohledu bude jevit.

Jak jej založit?

Od odštěpného závodu se vyžaduje jeho ekonomická i funkční samostatnost. Patří mezi samostatné účetní jednotky. V účetnictví je nutné řídit se dle platných předpisů. Konkrétní metoda účtování se však odvíjí od rozsahu a povahy ekonomické činnosti a účetní jednotka si proto konečný způsob správy účetnictví musí definovat sama.

Vyžaduje se, aby každý odštěpný závod měl svoje IČO a sídlo. Je potřeba se registrovat na finančním úřadě a na zdravotní pojišťovně, vědět by o vás měla i místní správa sociálního zabezpečení.

Z hlediska daní bude muset odštěpný závod odvádět daně z příjmů právnických osob, dále DPH, daň ze mzdy, pakliže má zaměstnance nebo například i daň silniční.

Při zakládání není nutné vložit do této formy podnikání žádný základní kapitál. Na rozdíl třeba od společnosti s ručením omezeným. Odštěpný závod vyžaduje vlastního vedoucího, který je pověřený jednat za tuto společnost. Ten je zmocněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech, které se odštěpného závodu týkají.


Pakliže se vám proces zřízení odštěpného závodu zdá příliš komplikovaný a nejste si jisti, zda je pro vás odštěpný závod to pravé, ozvěte se nám. Využijte našich služeb a veškeré úkony za vás provedeme.