Datum:

December 4, 2020

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Velká novela ZOK – 2: postavení členů statutárních orgánů v kapitálových společnostech

Velká novela ZOK (Zákon o obchodních korporacích) nově zavádí legislativní zkratku „člen voleného orgánu“. Nové úpravy zasahují například do problematiky odstoupení z funkce člena voleného orgánu, upřesnění ustanovení o střetu zájmu, smlouvy o výkonu funkce, ustanovení člena voleného orgánu, vyšší odpovědnosti členů statutárních orgánů apod.

Z celkového výčtu změn bychom rádi zmínili následující úpravy.

Právnická osoba jako člen voleného orgánu

Po novele projdou významnými změnami ustanovení týkající se členů orgánů obchodních korporací a jejich postavení. Velká novela ZOK provádí jisté změny v adjustaci členství v orgánech obchodních korporací obsažené v § 46 ZOK. Jejich záměrem je zejména zvýšení transparentnosti kapitálových společností.

Nově zavedený § 46 odst. 3 ZOK má zabránit řetězení právnických osob v orgánech kapitálových společností a družstev. Zvýší se tak transparentnost těchto společností.

Zákon o obchodních korporacích taktéž nově důrazně stanoví, že zmocněná fyzická osoba se zapisuje do obchodního rejstříku a že bez jejího zápisu nelze právnickou osobu do obchodního rejstříku zapsat jako člena voleného orgánu. Novela také stanoví, že nezmocní-li právnická osoba zástupce a nebude-li zapsán do obchodního rejstříku ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí vznikla funkce, tato její funkce zaniká.

Zodpovědnost statutárních orgánů

Ustanovení § 63 až 65 ZOK zpřehledňují a upravují právní úpravu vyloučení členů statutárních orgánů z funkce a § 69 ZOK poněkud omezuje jejich personální působnost. Vyloučit bude možné i bývalého člena statutárního orgánu. V konsekvenci toho zanikne jeho funkce člena statutárního orgánu ve všech dalších společnostech, kde členem tohoto orgánu ještě je.

Pokud člen statutárního orgánu přispěl porušením svých povinností k úpadku obchodní korporace a byl-li již určen postup řešení úpadku obchodní korporace v insolvenčním řízení, insolvenční soud na návrh insolvenčního správce:

a) určí o povinnosti tohoto člena vydat do majetkové podstaty profit získaný ze smlouvy o výkonu funkce. Taktéž i potenciálně jiný prospěch, který od obchodní společnosti obdržel. A to až za dobu 2 let zpět před zahájením insolvenčního řízení. Pokud se jedná o insolvenční řízení započaté na návrh jiné osoby než dlužníka, nahradí jej člen statutárního orgánu v penězích, a

b) byl-li vyhlášen konkurs na majetek obchodní společnosti, může také rozhodnout, že tento člen je povinen poskytnout do majetkové podstaty plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku obchodní korporace. Při stanovení výše plnění insolvenční soud přihlédne zejména k tomu, jakým rozsahem přispělo porušení povinnosti k nedostatečné výši majetkové podstaty.

Následující změnu doznal § 69 zákona o obchodních korporacích. Odpovědnost, včetně výše uvedeného § 66 zákona byla rozšířena kromě členů statutárního orgánu i na bývalého člena statutárního orgánu a na osobu v obdobném postavení člena statutárního orgánu.

Novela ZOK obsahuje velké množství dalších změn, kvůli kterým bude potřeba aktualizovat Vaše společenské smlouvy/stanovy. Neváhejte se na nás tedy obrátit, pokud chcete mít společnost v pořádku, rádi Vám vše zaktualizujeme.


Kontaktujte nás na telefonu: +420 226 091 226 nebo emailu: office@officehouse.cz.