Datum:

January 10, 2019

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Jaké jsou výhody akciové společnosti a jak ji jednoduše založit?

Akciová společnost, zkratkou a.s., je jednou z nejvyužívanějších forem podnikání, kromě OSVČ a společnosti s ručením omezeným. Jak a.s. funguje, jaké jsou její výhody a důvody, proč byste ji měli založit?

Definice akciové společnosti

Základem akciové společnosti je určitý počet akcií s hodnotou. Společnost odpovídá za neplnění svých závazků celým majetkem. Akcionář za závazky společnosti neručí. A.s. může být veřejná, jejíž akcie byly získány obchodováním na regulovaném trhu, nebo soukromá. Jaké jsou výhody akciové společnosti?

 • vhodná pro kapitálově náročné projekty
 • anonymita akcionářů v OR, za předpokladu, že spol. má více jak jednoho akcionáře
 • image silného a stabilního obchodního partnera
 • vysoký základní vklad
 • neomezený počet akcionářů
 • akcionář a.s. neručí za závazky

Akcie

Akcie představuje práva akcionáře podílet se na řízení prostřednictvím valné hromady, zisku, likvidačním zůstatku a na zrušení společnosti. Akcie jsou vydávány v podobě listinného nebo zaknihovaného cenného papíru na jméno majitele. Základní druhy akcií:

 • kmenové akcie – bez osobitých práv
 • prioritní akcie – týkající se dividendy

Zakládání akciové společnosti

Akciová společnost patří do skupiny kapitálových společností, jde o právnickou osobu. Vzniká podepsáním stanov společnosti. Součástí zakládání a.s. jsou také peněžní nebo nepeněžní vklady akcionářů.

založení akciové společnosti

Základní kapitál a rezervní fond

Akciová společnost má dvě možnosti zakládání, čímž se výše jejich peněžních i nepeněžitých vkladů liší. Společnost s veřejným úpisem, veřejnou nabídkou akcií, musí mít základní kapitál ve výši 20 000 000 Kč. Pro společnosti bez veřejného úpisu je potřeba kapitál v hodnotě 2 000 000 Kč.

Orgány akciové společnosti

Společnost tvoří 3 orgány, které řídí její chod.

Valná hromada je nejvyšším orgánem, který tvoří všichni akcionáři, a musí zasedat minimálně jednou ročně. Počet hlasů akcionáře je odvozen od počtu akcií. Valná hromada je usnášeníschopná v případě, že jsou přítomni akcionáři, jejichž hodnota akcií přesahuje 30 % základního kapitálu, pokud není ve stanovách společnosti uvedeno jinak. Standardně rozhodují o základních otázkách týkajících se života společnosti:

 • upravuje stanovy
 • volí představenstvo a dozorčí radu
 • schvaluje účetní závěrky
 • rozděluje zisk

Představenstvo je statutárním orgánem, který společnost řídí a skládá se z min 1 člena představenstva. Členem představenstva může být jak fyzická, tak i právnická osoba, která splňuje požadavky dle zákona.

Dozorčí rada dohlíží na chod společnosti, jde tedy o nejvyšší kontrolní orgán. Skládá se minimálně z 1 nebo více členů a tyto osoby nesmí být zároveň členy představenstva. Funkce dozorčí rady:

 • kontroluje účetnictví
 • nahlíží do dokumentů
 • přezkoumává účetní závěrky
 • navrhuje rozdělení zisku valné hromadě

Nově může valná hromada zvolit i tzv. monistický systém řízení, který ruší standardní nastavení dualistického modelu (tj. člen představenstva a člen dozorčí dary) a nahrazuje ho statutárním ředitelem a správní radou. Výhodou tohoto modelu je fakt, že pro řízení akciové společnosti vám stačí pouze jedna osoba, která je současně statutárním ředitelem a členem správní rady.

Likvidace akciové společnost

Akciovou společnost lze zrušit dvěma způsoby. Buď pomocí likvidace, kdy je určen likvidátor z valné hromady a ten má na starosti řízení likvidace společnosti. V tomto případě mají akcionáři nárok na likvidační zůstatek. Druhou možností je fúze, čímž dojde k převodu jména či rozdělení společnosti. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

založení akciové společnosti