Datum:

September 13, 2018

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Založení, zahájení a likvidace komanditní společnosti

Komanditní společnost je zčásti vnímaná jako veřejná obchodní společnost a společnost s ručením omezeným. Tato společnost se skládá z komanditistů a komplementářů. Jaký je mezi nimi rozdíl? Všechny informace o vzniku, základním vkladu, zakládání a likvidaci komanditní společnosti najdete v našem článku.

Založení komanditní společnosti

Komanditní společnost může založit právnická nebo fyzická osoba, minimálně jsou potřeba 2 zakladatelé (minimálně jeden komanditista a jeden komplementář). Komanditní společnost se podobně jako jiné právní formy společnosti zakládá společenskou smlouvou, která nevyžaduje formu notářského zápisu. Se založením komanditní společnosti, jakož i vypracováním společenské smlouvy, která je obsáhlá, vám umíme pomoci. Společenská smlouva obsahuje:

 • název a sídlo firmy
 • informace právnických a fyzických osob
 • předmět podnikatelské činnosti
 • rozlišení komanditistů a komplementářů
 • výše vkladu (u komanditistů)

Komanditista vs. komplementář

Komanditní společnost je právnická osoba, která se skládá z komanditistů a komplementářů. Rozdíl mezi nimi je zejména v ručení za jejich závazky – komanditisté ručí za majetek omezeně do výše svého nesplaceného vkladu a komplementáři ručí neomezeně celým svým majetkem. Komplementáři nesmějí být komplementáři v jiné společnosti ani společníky ve veřejně prospěšné společnosti.

 

POROVNÁNÍ POSTAVENÍ KOMANDITISTY A KOMPLEMENTÁŘE

KOMANDITISTA KOMPLEMENTÁŘ
 • ručení do výše nesplaceného vkladu
 • ručení celým majetkem
 • postavení společníka s.r.o.
 • postavení společníka v.o.s.
 • oprávnění kontrolovat účetnictví
 • vede společnost – zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře

 

Základní kapitál

Všechna ustanovení týkající se komanditní společnosti ukotvuje společenská smlouva. Komanditista získává podíl na základě poměru svého vkladu, který stanoví zákon o získávání podílu v s.r.o. Za dluhy společnosti ručí komanditisti a jiní společníci nerozdílně do výše nesplaceného vkladu.

Statutární orgán

Podle společenské smlouvy jsou statutárním orgánem společnosti všichni komplementáři nebo jen někteří z nich. O věcech, jejichž rozhodování nepřísluší statutárnímu orgánu, rozhodují všichni společníci, ale zvlášť kompletáři a zvlášť komanditisti.

Zdanění zisku

Zisk komanditní společnosti se dělí na polovinu mezi komplementáře a společnost. Komplementáři své zisky daní jako fyzické osoby. Zisk společnosti je daněný sazbou právnické osoby a čistý zisk se dělí mezi komanditisty.

Výhody a nevýhody komanditní společnosti

Největší výhodou zakládání komanditní společnosti je skutečnost, že minimální počáteční vklad je jen ve výši 5 000 Kč a musí ho skládat jen společníci – komanditisté. Tím pádem je založení komanditní společnosti výhodné zejména pro začínající podnikatele, kteří nemají počáteční kapitál a nechtějí podnikat sami.

button_komanditni_spolecnost

Při vedení komanditní společnosti ručí komplementáři za závazky společnosti celým svým majetkem a nesou tak celé podnikatelské riziko. Na druhé straně mají více práv při vedení a komanditisti se tak musí přizpůsobovat, protože jejich pravomoci jsou v tomto ohledu minimální.

Likvidace komanditní společnosti

Likvidace komanditní společnosti může proběhnout několika způsoby:

 • likvidací
 • bez likvidace – obecné formy zrušení bez likvidace
 • fúzí se může sloučit veřejná obchodní společnosti, nebo komanditní společnost může s veřejnou obchodní společností splynout do nástupnické veřejné obchodní společnosti
 • převodem obchodního jmění na komplementáře
 • rozdělením komanditní společnosti vzniká veřejná obchodní a komanditní společnost