Datum:

August 21, 2018

-
Autor:

OFFICE HOUSE

Zástavní právo a zaknihované akcie

Zástavní právo k akciím –  cenným papírům, podílovým listům, dluhopisům, směnkám nebo šekům –  ukotvuje občanský zákoník a zavádí se na základě smlouvy o cenných papírech. Zástavní právo k akciím vzniká v případě faktického předání listinného cenného papíru věřiteli.

Toto právo plní zajišťovací funkci. V případě, že dluh nemůže být splacen včas, věřitel si zástavním právem uhradí dlužnou částku. Dalším způsobem, jak může zástavní právo k akciím vznikzastavni_pravo_verejne_akcenout, je předání prvopisu nebo úředně ověřené kopie třetí osobě do úschovy nebo správy, která se tím stává pečovatelem akcií.

Pokud je zástavou movitá věc, může být zástavní smlouva uzavřena i ústně, v ostatních případech je povinné její písemné vyhotovení. Při zastavení cenného papíru je tedy možné smlouvu sjednat ústně, což při zastavení zaknihovaných akcích, jelikož mají elektronickou podobu, neplatí. Přesto větší právní jistota vyplývá z písemné formy smluv. Při vzniku zástavního práva k cenným papírům je nezbytné:

 

  • zástavní rubopis
  • písemné prohlášení zástavce
  • zástavní rubopis s doložkou „k zastavení“
  • označení zástavního věřitele

Jaké jsou povinnosti věřitele zástavního práva? Věřitel nesmí zástavní právo s rubopisem dále převádět, a pokud zanikne pohledávka, kterou právo zajišťuje, věřitel je povinen vyškrtnout zástavní rubopis, čímž potvrdí zánik zástavního práva.

Zaknihované akcie

Pojem zaknihované akcie přišel s účinností nového občanského zákona č. 89/2012 Sb., který rozlišil pojem cenný papír na dvě kategorie: cenné papíry a zaknihované cenné papíry, které nejčastěji nesou podobu akcií. Přeměna běžných akcií na zaknihované v podstatě znamená změnu materiálního papíru na zaknihovaný zápis na majetkový účet akcionáře. Banky často požadují, aby se listinné akcie, které mají být objektem zástavního práva, prodaly do úschovy z důvodu neoprávněného nakládání. Tak si věřitelé zajistí kontrolu nad pohybem akcií. Při zástavním právu zaknihovaných akcií nemusí věřitel takové akcie vydat. Proces zaknihování akcií by měl být zejména v zájmu zástavních věřitelů, protože jinak by se věřitel vystavil riziku, že by cenný papír mohl být prohlášen za neplatný, což by narušilo i trvání zástavního práva.

Zástavní právo zaknihované akcie vzniká příkazem zápisu od věřitele, dlužníka nebo zastávce na účet vlastníka. Zastavení listinného cenného papíru musí být vyznačeno v účetní evidenci schovatele. Z evidence musí být zřejmé, kdo je zástavním věřitelem.

Uspokojení ze zástavy

Uspokojení ze zástavy nastává ve chvíli, kdy není pohledávka zástavním právem splněna včas. Všechny dohody o ponechání nebo přepadení zástavy věřiteli jsou, v případě prodloužení s plněním zajištěné pohledávky, neplatné. Rovněž není možné ani ujednání o tom, že věřitel se nesmí domáhat prodeje zástavy kvůli uspokojení pohledávky, a to ani po vypršení platnosti zástavního práva.

Finanční zajištění

Finanční zajištění může nabývat pouze hodnoty vymezené zákonem č. 408/2010 Sb. O finančním zajištění, které se dále zabývá i vymezením osob, které mohou finanční zajištění a jeho charakter dohadovat. Pokud tedy dojde k prodloužení zajištění pohledávky, příjemce se může uspokojit peněžním kolaterálem. Na jeho celkovém ponechání se musí strany zástavního práva dohodnout. Cena musí odpovídat zvyku na finančním trhu bez ohledu na exekuci, likvidaci, insolvenci atd.

Zánik zástavního práva

Zástavní právo zanikne, pokud je pohledávka zajištěna, uplyne doba trvání práva, dlužník složí cenu zástavy nebo se zástavní věřitel vzdá práva jednostranným písemným úkonem nebo i v případě, že věřitel a dlužník/zástupce uzavře písemnou smlouvu podle stanovení zvláštních právních předpisů.