INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Kdo je správcem osobních údajů?

Správce osobních údajů je

společnost OFFICE HOUSE SE, IČ: 02406845, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ: 110 00, e- mail: office@officehouse.cz.

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracovávány jsou následující osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje,
 • údaje o sjednaných službách,
 • údaje o společné komunikaci (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
 • platební údaje (např. údaj o zaplaceném podnájemném nebo dlužných částkách, číslo účtu apod.),
 • údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti,
 • další specifické údaje potřebné k poskytování sjednaných služeb,
 • údaje vyhledávaných a poptávaných služeb.

V jakých situacích Vaše údaje zpracováváme?

Účely zpracování osobních údajů

 • plnění smlouvy o poskytování podnájemních prostor určených k podnikání a doprovodných služeb,
 • organizace poskytování služeb,
 • organizace vztahů s klienty,
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví,
 • marketingové účely správce.

Právní základ zpracování osobních údajů

 • splnění závazků ze smlouvy, na jejímž základě je poskytován podnájem a služby;
 • nezbytné zpracování pro účely oprávněných zájmů správce pro účely kontroly zákonnosti a správnost činnosti správce, pro účely vedení evidence, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů, vyřizování stížností, optimalizace poskytování služeb, zamezení protiprávního jednání vůči klientům, následnou péči o klienta, vymáhání pohledávek, výmazu sídel a pro účely přímého marketingu (oslovování klienta s nabídkou dalších produktů formou obchodních sdělení a newsletterů);
 • splnění právní povinnosti (Povinnost zpracovávat osobní údaje (v různém rozsahu) ukládá mnoho právních předpisů. Osobní údaje například při plnění povinností, které ukládají předpisy na úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.);
 • souhlas se zpracováním (pokud byl udělen souhlas, bude správce zpracovávat též osobní údaje k účelu, v rozsahu a za podmínek uvedených v takovém souhlasu (např. pro marketingové činnosti v širším smyslu), Bližší informace o takovém zpracování jsou uvedeny níže).

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Příjemci osobních údajů jsou

v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech: subjekt údajů, resp. klient, orgány veřejné moci, vlastníci pronajímaných nemovitostí, poradci na základě smlouvy o poskytování služeb. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje zpracovávány?

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené v dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonnými předpisy a po dobu, po kterou je subjekt osobních údajů klientem správce a následně po dobu 5 let poté, co přestanete být.

Jaká máte práva?

Práva subjektu údajů

 • právo požadovat přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že správce osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označí a po dobu trvání omezení je dál nezpracovává s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování má subjekt údajů tehdy, jestliže
 • popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;
 • jestliže správce osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce pro zpracování převažují nad zájmy subjektu údajů nebo nad jeho právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz se však neuplatní např. pokud, je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů může žádat, aby osobní údaje byly poskytnuty za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo aby je správce sám předal jinému správci osobních údajů;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz., a to v případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost může podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště.

 

Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že osobní údaje klienta jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce nebo někoho dalšího, má subjekt údajů kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku může vznést na adrese sídla správce. Pokud takovou námitku vznese, bude správce oprávněn v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy klienta nebo jeho právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Nad rámec výše uvedeného vyslovujete ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlas se zpracováváním svých osobních údajů

 • pro marketingové účely (zasílání obchodních sdělení, novinek o službách správce, newsletterů) a pro účely nabídky smluv a jednání o smluvním vztahu se správcem,
 • pro statistické účely, např. měření a statistiky návštěvnosti webů za účelem zlepšení uživatelské přívětivosti webového rozhraní, statistiky o zájmech odběratelů na základě jejich chování v e-mailové kampani (otevření, prokliky).

Právní základ ve vztahu k uvedenému účelu zpracování osobních údajů je udělený souhlas.

Jak budeme údaje získávat?

Osobní údaje nám poskytujete například vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací
s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky. Cookies pomáhají rozpoznat zařízení uživatele a usnadňují se přihlásit na stránku a používat ji. Díky nim získáváme zpětnou vazbu o navštívených stránkách, takže můžeme posuzovat efektivitu našich stránek a nadále ji pro Vás zlepšovat a uživatelsky přizpůsobovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit.

Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám tedy umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše webové stránky či služby projevili zájem, naše reklamy. Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům.

Jak můžete udělený souhlas se zpracováním odvolat?

Souhlas se zpracováním údajů je dobrovolný a jste oprávněni jej kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu je možné učinit písemně (v listinné nebo elektronické formě) na adrese správce uvedené výše. Obchodní sdělení můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém takovém sdělení.